بکس بادی 1/2 اینچ


بکس بادی 1152نیوتن متر. ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 1152نیوتن متر.
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-IW1640

موجود
بکس بادی 520 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 520 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
ST-M3007

موجود
بکس بادی کامپوزیت 730نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی کامپوزیت 730نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-C540

موجود
بکس بادی هفتیری 676 نیوتن متر. ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی هفتیری 676 نیوتن متر.
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-55449

موجود
بکس بادی 542 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 542 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5544

موجود
بکس بادی 310 نیوتن متر ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 310 نیوتن متر
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SUMAKE ST-5540K

موجود
بکس بادی 312 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 312 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400230

موجود
بکس بادی ۱۶ پارچه 312 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی ۱۶ پارچه 312 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
TF-416K1

موجود
بکس 515 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس 515 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400400G

موجود
بکس بادی اصلی 542 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اصلی 542 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400401

موجود
بکس بادی 542 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 542 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400402

موجود
بکس بادی 550 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 550 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400450

موجود
بکس سوپر قوی 610 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس سوپر قوی 610 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400452

موجود
بکس بادی 450 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 450 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400511

موجود
بکس بادی 678 نیوتن متر اصلی ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 678 نیوتن متر اصلی
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400500

موجود
بکس 678 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس 678 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400502

موجود
بکس سوپر قوی 	 950 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس سوپر قوی 950 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
4K0950

موجود
بکس بادی 950 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 950 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
4K0952

موجود
بکس 1085 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس 1085 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400800

موجود
بکس 1085 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس 1085 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400802

موجود
بکس بادی جنیوس ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی جنیوس
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400230

موجود
بکس بادی 400502 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 400502
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400502

موجود
بکس بادی 400500 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 400500
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400500

موجود
بکس بادی 400450 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 400450
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400450

موجود
بکس بادی 400402 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 400402
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400402

موجود
بکس بادی 400401 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 400401
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400401

موجود
بکس بادی جنیوس 400400G ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی جنیوس 400400G
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400400

موجود
بکس بادی جنیوس 400500 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی جنیوس 400500
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400500

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRX ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRX
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP 1148 TRX

موجود
بکس بادی سوماک 1/2 اینچ مدل ST-C540 ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی سوماک 1/2 اینچ مدل ST-C540
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
ST-C540

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7140 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7140
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-7140

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7141 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7141
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-7141

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1143 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1143
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-1143

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7140 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7140
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-7140

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7141 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-7141
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-7141

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1143 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1143
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-1143

موجود
بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1186 GE-2 ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1 اینچ مدل SP-1186 GE-2
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-1186 GE-2

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1145A ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-1145A
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-1145A

موجود
بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-2140EX ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار اس پی

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی اس پی 1/2 اینچ مدل SP-2140EX
ابزار اس پی بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
SP-2140EX

موجود
بکس بادی سوماک 1/2 اینچ مدل ST-IW1640 ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار سوماک

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی سوماک 1/2 اینچ مدل ST-IW1640
ابزار سوماک بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
ST-IW1640

موجود
بکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012 MTT ابزار هازت بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار هازت

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012 MTT
ابزار هازت بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
9012 MTT

موجود
بکس بادی هازت مدل 9012-1SPC ابزار هازت بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار هازت

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی هازت مدل 9012-1SPC
ابزار هازت بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
1SPC-9012

موجود
بکس بادی 1/2 اینچ کوکن KW-19HP ابزار کوکن بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار کوکن

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 1/2 اینچ کوکن KW-19HP
ابزار کوکن بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
KW-19HP

موجود
بکس بادی 1/2-1 اینچ کوکن مدل KW-75F ابزار کوکن بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار کوکن

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 1/2-1 اینچ کوکن مدل KW-75F
ابزار کوکن بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
KW-75F

موجود
آچار بکس ضربه ای بادی مدل TP12-5090 توسن پلاس ابزار توسن بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار توسن

بکس-بادی-1/2-اینچ

آچار بکس ضربه ای بادی مدل TP12-5090 توسن پلاس
ابزار توسن بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
TP12-5090

موجود
آچار بکس TP12-5065 توسن پلاس ابزار توسن بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار توسن

بکس-بادی-1/2-اینچ

آچار بکس TP12-5065 توسن پلاس
ابزار توسن بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
TP12-5065

موجود
آچار بکس بادی HA1223-IW ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی-1/2-اینچ

آچار بکس بادی HA1223-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
HA1223-IW

موجود
بکس بادی 1/2 اینچ HA1250-IW ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی 1/2 اینچ HA1250-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
HA1250-IW

موجود
بکس بادی HA1290-IW ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
 ابزار هیوندای

بکس-بادی-1/2-اینچ

بکس بادی HA1290-IW
ابزار هیوندای بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس بادی CT38080 ابزار کرون بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار کرون

بکس-بادی-1/2-اینچ

آچار بکس بادی CT38080
ابزار کرون بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس CT38081 ابزار کرون بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار کرون

بکس-بادی-1/2-اینچ

آچار بکس CT38081
ابزار کرون بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :

سایز-سایز
موجود
آچار بکس بادی ۲۳۰۳ ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی-1/2-اینچ

آچار بکس بادی ۲۳۰۳
ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس بادی ۲۳۰۲ ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی-1/2-اینچ

آچار بکس بادی ۲۳۰۲
ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود
آچار بکس بادی ۲۳۰۱ ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار رونیکس

بکس-بادی-1/2-اینچ

آچار بکس بادی ۲۳۰۱
ابزار رونیکس بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :


موجود

TEL : 02166758769
Email: info [at] tstabzar [dot] ir

© Copy right 2023 | All rights Reserved | TST tools Corporation