فرز انگشتی بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش فرز انگشتی بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش

������������������ ������������������������������������ ������������������������


فرز انگشتی بادی گلو کوتاه  ابزار اس پی  فرز انگشتی بادی
ابزار اس پی

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی گلو کوتاه
ابزار اس پی فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
SP-7200

موجود
فرز انگشتی بادی گلو کوتاه ابزار اس پی  فرز انگشتی بادی
ابزار اس پی

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی گلو کوتاه
ابزار اس پی فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
SP-1210

موجود
فرز انگشتی بادی سرکج اس پی ابزار اس پی  فرز انگشتی بادی
ابزار اس پی

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی سرکج اس پی
ابزار اس پی فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
SP-1207AH

موجود
فرز انگشتی بادی گلو کوتاه ابزار اس پی  فرز انگشتی بادی
ابزار اس پی

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی گلو کوتاه
ابزار اس پی فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
SP-1200

موجود
فرز انگشتی بادی گلو کوتاه اس پی ابزار اس پی  فرز انگشتی بادی
ابزار اس پی

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی گلو کوتاه اس پی
ابزار اس پی فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
SP-1523

موجود

TEL : 02166758769
Email: info [at] tstabzar [dot] ir

© Copy right 2022 | All rights Reserved | TST tools Corporation