فرز انگشتی بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش فرز انگشتی بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش

������������������ ������������������������������������ ������������������������


فرز انگشتی بادی گلو کوتاه  ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
ابزار سوماک

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی گلو کوتاه
ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
ST-7431M

موجود
فرز انگشتی بادی گلو بلند سوماک ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
ابزار سوماک

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی گلو بلند سوماک
ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
ST-7432M-4

موجود
فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند  ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
ابزار سوماک

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند
ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
ST-7433M

موجود
فرز انگشتی بادی مستقیم گلو کوتاه ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
ابزار سوماک

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی مستقیم گلو کوتاه
ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
st-7732m

موجود
فرز انگشتی بادی گلو کوتاه ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
ابزار سوماک

������������������-������������������������������������-������������������������

فرز انگشتی بادی گلو کوتاه
ابزار سوماک فرز انگشتی بادی
شماره فنی :
ST-7733-M

موجود

TEL : 02166758769
Email: info [at] tstabzar [dot] ir

© Copy right 2022 | All rights Reserved | TST tools Corporation