بکس بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش بکس بادی | تجهیزات صنعتی تهران فروش

������ ��������


بکس بادی سوپر قوی 271 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی سوپر قوی 271 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 312 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 312 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400230

موجود
بکس بادی ۱۶ پارچه 312 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی ۱۶ پارچه 312 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
TF-416K1

موجود
بکس 515 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس 515 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400400G

موجود
بکس بادی اصلی 542 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی اصلی 542 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400401

موجود
بکس بادی 542 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 542 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400402

موجود
بکس بادی 550 نیوتن متر  ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 550 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400450

موجود
بکس سوپر قوی 610 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس سوپر قوی 610 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400452

موجود
بکس بادی 450 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 450 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400511

موجود
بکس بادی 678 نیوتن متر اصلی ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 678 نیوتن متر اصلی
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400500

موجود
بکس  678 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس 678 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400502

موجود
بکس سوپر قوی 	 950 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس سوپر قوی 950 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
4K0950

موجود
بکس بادی 950 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 950 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
4K0952

موجود
بکس 1085 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس 1085 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400800

موجود
بکس 1085 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس 1085 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400802

موجود
بکس 1016 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس 1016 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600750

موجود
بکس بادی 1016 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 1016 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600756

موجود
بکس بادی 1152 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 1152 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600850

موجود
بکس بادی فشار قوی 1152 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی فشار قوی 1152 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
600856

موجود
بکس بادی 1491 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 1491 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
601100

موجود
بکس بادی  1491 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 1491 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
601106

موجود
بکس بادی 1450 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 1450 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
6K1490

موجود
بکس بادی 1200 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 1200 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/4 اینچ
شماره فنی :
601200G

موجود
بکس بادی 1627 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 1627 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801200

موجود
بکس بادی هفتیری بلند 1300 N ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی هفتیری بلند 1300 N
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801206

موجود
بکس بادی 2033 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 2033 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801506

موجود
بکس بادی 2033 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 2033 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801512

موجود
آچار بکس بادی 2033 نیوتون متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

آچار بکس بادی 2033 نیوتون متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801518

موجود
بکس بادی سوپر قوی ۲۴۳۹ نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی سوپر قوی ۲۴۳۹ نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801800

موجود
بکس بادی سوپر قوی ۲۴۳۹ نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی سوپر قوی ۲۴۳۹ نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
801806

موجود
بکس بادی 217  ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 217
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1 اینچ
شماره فنی :
300300G

موجود
بکس بادی 271 نیوتن متر ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 271 نیوتن متر
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی جنیوس ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی جنیوس
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400230

موجود
بکس بادی 3/8 اینچ سوپر قوی   ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 3/8 اینچ سوپر قوی
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 400802 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 400802
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400802

موجود
بکس بادی 400800 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 400800
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400800

موجود
بکس بادی 400511 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 400511
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400511

موجود
بکس بادی 400502 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 400502
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400502

موجود
بکس بادی 400500 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 400500
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400500

موجود
بکس بادی 400452 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 400452
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
400452

موجود
بکس بادی 400450 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 400450
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400450

موجود
بکس بادی 400402 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 400402
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400402

موجود
بکس بادی 400401 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 400401
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400401

موجود
بکس بادی 300350 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 300350
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300350

موجود
بکس بادی 300200 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 300200
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300200

موجود
بکس بادی 300450 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی 300450
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 3/8 اینچ
شماره فنی :
300450

موجود
بکس بادی جنیوس 400400G ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی جنیوس 400400G
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400400

موجود
بکس بادی جنیوس 400500 ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
ابزار جنیوس GENIUS

������-��������

بکس بادی جنیوس 400500
ابزار جنیوس GENIUS بکس بادی 1/2 اینچ
شماره فنی :
400500

موجود

TEL : 02166758769
Email: info [at] tstabzar [dot] ir

© Copy right 2022 | All rights Reserved | TST tools Corporation